Om begrepp, centrala för arbetsmarknaden
Svenskt Näringsliv, Håkan Eriksson
Ansvarig för jämställdhets och diskrimineringsfrågor

 

 

 

 

1. Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är summan av alla de situationerna där någon vill betala någon annan för att få ett visst jobb gjort. Om arbetsmarknaden är fri, så kommer köpare och säljare att lättare hitta varandra, då uppstår arbeten. Idag finns det lagar och regler som gör att arbetsmarknaden inte är helt fri. Och det medför att många människor hamnar utanför, de får svårt att få jobb. Och det gäller inte minst äldre, unga människor och människor som nyligen har invandrat till Sverige.2. Arbetsliv
Arbetsliv rör allting ifrån hur det är på arbetsplatsen, med relationer till chefen, arbetskamraterna och vilken lön man har, till frågan om karriär och vilken utbildning man har och om man får användning för den kompetens man faktiskt har.3. Arbete
Arbete uppstår när någon är beredd att betala någon annan för att få ett visst jobb utfört, och där båda parter är överens om vilken ersättning som skall utgå för jobbet. Helt enkelt uppstår det en köpare och en säljare.4. Reproduktion
Ansvaret för reproduktionen ligger på många händer. Näringslivet tar sitt ansvar genom att verka för arbetsplatser där det skapas balans mellan arbetsliv och familjeliv. Ett exempel på det är att många företag betalar ut en del av lönen under föräldraledigheten. Ett annat exempel är att det är möjligt att jobba hemifrån, så att man inte blir bunden till arbetsplatsen eller vissa tider.

 

5. Jämställdhetslagen
Svenskt Näringsliv delar, liksom majoriteten i Sverige den värderingen att öppenhet och ömsesidig respekt skall prägla vårt samhälle. Det här är ett arbete som förs på många fronter och Svenskt Näringsliv deltar också i det arbetet. Men det finns också bra och mindre bra vägar att gå. Till de mindre bra hör de många lagar som tillkommit på diskrimineringsområdet, och de myndigheter som har skapats för att övervaka lagarna. En grundläggande invändning mot lagarna är att de inte löser de problem som de är till för att lösa i så hög utsträckning. En annan invändning är de negativa effekter som lagarna har på tillväxten i ekonomin. Det är en lika viktig invändning, därför att tillväxt och skapandet av nya jobb är en förutsättning för ett gott arbetsliv åt alla. Blir det inga nya jobb, så hamnar väldigt många människor utanför. Svenskt Näringsliv vill att arbetet mot utestängning och för öppenhet skall fortsätta med oförminskad kraft. men vi vill föreslå en väg som vi tror är bättre. Vi vill se mindre av statliga regleringar, mindre av statliga ombudsmän, och mindre av pekpinnar som riktas mot företagen. Men vi vill se mer av gemensamma överenskommelser och frivilliga initiativ som syftar till att öppna arbetslivet. Om vi får det , så tror vi att vi får ett bra arbetsliv som är öppet för alla.